Ücretsiz Kargo Aspro Kastro Ücretsiz Kargo Aspro Kastro Ücretsiz Kargo Aspro Kastro Ücretsiz Kargo Aspro Kastro

Gizlilik SözleşmesiASPROKASTRO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ VE ÇEREZLER BİLDİRİMİ (“GİZLİLİK VE ÇEREZLER POLİTİKASI”)
 
1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ASPROKASTRO (“ASPROKASTRO” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda ve kanunda belirtilen kişisel veri işleme amaç ve şartlarına uygun olarak işlenebilecektir. İş bu Gizlilik ve Çerezler Politikası, Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik ortamda elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, işbu Gizlilik Ve Çerezler Politikası’nı onaylayarakŞirket‘in Kanun hükümleri ve burada belirtilen şartlar doğrultusunda kişisel verilerinizin işlemesine açık rıza göstermiş olmaktasınız.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve bu doğrultuda fiziksel veya elektronik ortamlarda saklanabilecektir:
·Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin ve hizmetlerin yürütülmesi
· Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ve fatura oluşturulması ile bunların fiziki ve elektronik ortamda arşivlenmesi
·Sipariş sırasında girilen adres ve ödeme bilgilerinin teyit edilmesi
·Sipariş edilen ürün veya hizmetlerin alıcıya teslim edilmesi
·Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, ürünler ile ilgili elektronik posta, kısa mesaj veya telefon vasıtasıyla iletişime geçilmesi ve benzer konularda bilgilendirme yapılması
·Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
·Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
·Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
·Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
·Kullanım Koşulları’nıuygulamak ve yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği ya da gerekli kıldığı sair işlemlerde bulunmak
·Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
Kişisel verileriniz www.asprokastro.com   (“Site”) hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik ve Çerezler Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.
3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, ASPROKASTRO tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,ürün teslimatı için çalıştığımız kargo/kurye firmalarına, avukatlarımıza, muhasebesel veya vergisel danışmanlarımıza, dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barınma (hosting) hizmet sağlayıcılarına,Site veya mobil uygulama tasarımcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:
·Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin ve hizmetlerin yürütülmesi
·Sipariş edilen ürün veya hizmetlerin alıcıya teslim edilmesi
·Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, ürünler ile ilgili elektronik posta, kısa mesaj veya telefon vasıtasıyla iletişime geçilmesi ve benzer konularda bilgilendirme yapılması
·Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
·Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
·Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
·Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini
·İnternet üzerinden yapılan kişisel veri hırsızlığınave dolandırıcılığa karşı gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve kişisel verileri
·Kullanım Koşulları’nıuygulamak ve yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği ya da gerekli kıldığı sair işlemlerde bulunmak
·Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
ASPROKASTRO, Site kapsamında edindiği kişisel verileri, kanunun öngördüğü bir zorunluluk dolayısıyla, kamu yararına veya resmi olarak bir görevin yerine getirilmesi amacıyla, hukuki ve cezai bir soruşturma ve kovuşturma kapsamında, kullanıcıların veya başkasının hayatını veya beden bütünlüğünü korumak ve ilgili yasal düzenlemelerde sayılan hukuka uygunluk hallerinde adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişilere açıklayabilir.
Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, Sitesi’ye ve/veya mobil uygulamaya yapılan saldırılar sonucunda kişiselbilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Gizlilik ve Çerezler Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri aşağıdaki gibidir:
·         Site’nin ve/veya mobil uygulamanın ziyaret edilmesi, sayfalarda gezinti yapılması sırasında aşağıda belirtilen çerezler aracılığıyla
·         Site’ye ve/veya mobil uygulamaya üye olunması
·         Site’denve/veya mobil uygulama üzerinden üye olunmadan alışveriş yapılması
·        ASPROKASTRO tarafından yapılan anket, çekiliş ve yarışma gibi etkinliklere katılım
·         Site ve/veya mobil uygulama üzerinden e-bülten veri tabanına kayıt yapılması
·        ASPROKASTRO’ya elektronik ortamda veya yazılı olarak şikâyet ve önerilerde bulunulması
·         ASPROKASTRO’ya iş başvurusu yapılması, özgeçmiş paylaşımı vs.
5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınız için(i) aşağıda EK – 1’de bulunan GB Portİç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Şirket adresine gönderebilir veya (ii)kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi ya da Site’ye veya e-bülten’e kaydınızın bulunduğu elektronik posta adresinizi ya da mobil veya elektronik imzanızı kullanarak  taleplerinizi gerekli bilgilerle beraber iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
6. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE KORUMASI
ASPROKASTRO tarafından, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli teknik ve idari önlemler alınmıştır. Sitemiz veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak kişisel verilerinizi korur.Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir. Ayrıca Ticimax Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’nden veri tabanı ve yazılım güvenliği ve kontrolü kapsamında hizmet alımı yapılmaktadır.
Site veya mobil uygulama kullanımlarınızda tüm kredi kartıişlemleri ve onayları Şirket'ten bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarıncaçevrim içi olarak aranızdagerçekleştirilmekte olup kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirkettarafından görülmez ve kaydedilmez.
Site’ye üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcılarıtarafından görüntülenemez.
7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ
Kişisel Verileriniz, Kanun başta olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan süreler uyarınca ve azami olarak yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.
Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere asgari 3 yıl saklanacaktır.


 
ÇEREZ POLİTİKASI
Site’mizi, mobil uygulamamızı, araçlarımızı ve mesajlaşmalarımızı ziyaret ettiğinizde veya bunlar ile etkileşimde bulunmanız halinde, biz veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından, size daha iyi, hızlı, güvenli bir deneyim sunmak için bilgilerin saklanması ve reklam yapılması amaçları ile, çerezler, web işaretçileri ve diğer benzeri teknolojiler kullanılmaktadır.
Çerezler (Cookies) herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir iletiyi görüntülediğinizde tarayıcı veya cihazınızın hafızasına yerleştirilen (genellikle harf ve rakamlardan oluşan) kısa metin dosyalarıdır. Çerezlerin birkaç türü bulunmaktadır:
·         Oturum çerezleri, tarayıcı oturumunuz sonlandığında sona erer ve belirli tarayıcı oturumunuz esnasında işlemlerinizi ilişkilendirmemize imkân tanır.
·         Kalıcı çerezler, bize tercihlerinizi ve birçok site üzerindeki işlemlerinizi hatırlama imkânı tanıyarak, tarayıcı oturumları arasında cihazınızda saklanmaktadır.
·         Birinci taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz site tarafından tanımlanır.
·         Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret ettiğiniz sayfadan ayrı olarak üçüncü kişi site tarafından tanımlanır.
Site’de çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
·         Site’nin veya mobil uygulamanın işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
·         Site’yi veya mobil uygulamayı iyileştirmek, buralarda yeni özellikleri devreye sokmak vebu özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
·         Önceki ziyaretlerinizdeki ürün arama, gezinme alışkanlıklarınız ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak.
Çerezler çoğu tarayıcıda bulunan "Ayarlar” menüsünden yönetilebilir ve devre dışı bırakılabilir.Kullandığınız her bir tarayıcı içi tercihlerinizin ayrı olarak tanımlanması gerekmektedir ve farklı tarayıcılar, farklı işlevler ve opsiyonlar sunmaktadır.Çoğu internet tarayıcısındaki ‘Yardım’ özelliği, internet tarayıcınızın yeni çerezler kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi, yeni bir çerez aldığınızda internet tarayıcınızın sizi bilgilendirmesini nasıl sağlayacağınızı, çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınızı ve çerezlerin ne zaman sona ereceğini anlatmaktadır. Bununla beraber, çerezlerin devre dışı bırakılması bir internet sitesinin kullanımını güçleştirebilir,öyle ki her ziyaret ettiğinizde bazı tercihleri manuel olarak tekrar ayarlamak zorunda kalabilir ve bazı özellikler ile hizmetleri kullanamayabilirsiniz.
Site’mizdeve/veya mobil uygulamamızda kullanılan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Oturum Çerezleri
(Session Cookies)
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site veya mobil uygulamayı ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site veya mobil uygulamanındüzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.
Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır.
Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies)
Kalıcı çerezler Site veya mobil uygulamanınişlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Site veya mobil uygulamayıkullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde Site veya mobil uygulamayıaynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site veya mobil uygulamamıztarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Site’yi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.
Teknik Çerezler
(Technical Cookies)
 
Teknik çerezler ile Site veya mobil uygulamanınsorunsuz ve sürekli çalışması sağlanmakta, çalışmayan sayfalar ve alanlar tespit edilmektedir.
Otantikasyon Çerezleri
(Authentication Cookies)
Üyelerin, şifrelerini kullanarak Site veya mobil uygulamayagiriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile her bir sayfada Site üyesi olduğu belirlenerek, tekrar tekrar şifresinigirmesi önlenir.
Flash Çerezleri
(Flash Cookies)
Site veya mobil uygulamadayer alan görüntü veses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.
Kişiselleştirme Çerezleri
(Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Çerezler
(Analytical Cookies)
Analitik çerezler ile Site’yi ve/veya mobil uygulamayıziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti,ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
 
EK – 1: ASPROKASTRO Veri Sahibi Başvuru Formu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Söz konusu hakların kullanılması amacıyla işbu başvuru formu hazırlanmıştır. Bu çerçevede, yazılı şekilde Şirket’e yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak fiziki olarak, noter aracılığıyla ya da kayıtlı elektronik posta aracılığı ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
İlgili kişi talepleri Şirket tarafından Kanun’un 13. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır
İşbu form ve talebinizin niteliğine göre sizden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanamadığı durumda Şirket’in kanuni hakları saklıdır. 
 
I.     Veri Sahibi iletişim bilgileri
Ad: 
Soyad: 
Telefon numarası: 
T.C. Kimlik numarası: 
Yükleniyor...